กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาโท
การผังเมือง

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online - เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน - วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
- รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ: หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
ประเภทไฟล์: PDF

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Recommendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม: การผังเมืองมหาบัณฑิต
(ชื่อย่อ): ผ. ม.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้า และสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่  พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมือง และการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต  มีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังนี้

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในระดับสากลสู่วงการวิชาการ และวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถในระดับกว้าง พร้อมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับลึกในวิชาการ และวิชาชีพการผังเมืองและวางแผนพัฒนาเมือง
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการ และวิชาชีพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างบูรณาการ
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

โครงสร้าง

แผน ก แบบ ก 1 (ทำวิทยานิพนธ์)

 1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่มี)
 2. หมวดวิชาเลือก (ไม่มี)
 3. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 4. การค้นคว้าอิสระ (ไม่มี)

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 4. การค้นคว้าอิสระ (ไม่มี)

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ)

 1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 3. วิทยานิพนธ์ (ไม่มี)
 4. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้า และสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมือง และการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในระดับสากลสู่วงการวิชาการ และวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการ และวิชาชีพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างบูรณาการ

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

แผน ก แบบ ก1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

ผม. 602 เทคนิคการวางแผนขั้นสูงและวิธีการวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)
ผม. 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

ผม. 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

ผม. 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต


แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

ผม. 601 การพัฒนาและการผังเมืองเพื่อความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
ผม. 602 เทคนิคการวางแผนขั้นสูงและวิธีการวิจัย 6 หน่วยกิต
ผม. XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

ผม. 603 รัฐ การพัฒนาเมืองและการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 604 ปฏิบัติการบูรณาการการวางแผน 6 หน่วยกิต
ผม. XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

ผม. 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต


แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ)

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

ผม. 601 การพัฒนาและการผังเมืองเพื่อความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
ผม. 602 เทคนิคการวางแผนขั้นสูงและวิธีการวิจัย 6 หน่วยกิต
ผม. XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

ผม. 603 รัฐ การพัฒนาเมืองและการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 604 ปฏิบัติการบูรณาการการวางแผน 6 หน่วยกิต
ผม. XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ผม. XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ผม. XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

ผม. 700 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาโท
การผังเมือง

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online - เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน - วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
- รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ: หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
ประเภทไฟล์: PDF

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Recommendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม: การผังเมืองมหาบัณฑิต
(ชื่อย่อ): ผ. ม.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้า และสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่  พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมือง และการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต  มีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังนี้

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในระดับสากลสู่วงการวิชาการ และวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถในระดับกว้าง พร้อมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับลึกในวิชาการ และวิชาชีพการผังเมืองและวางแผนพัฒนาเมือง
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการ และวิชาชีพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างบูรณาการ
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

โครงสร้าง

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

 1. วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 5. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้า และสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมือง และการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในระดับสากลสู่วงการวิชาการ และวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการ และวิชาชีพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างบูรณาการ

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ผม. 601 ระบบการวางแผนเชิงพื้นที่และการพัฒนา 3 หน่วยกิต
ผม. 602 วิธีการวางแผน 3 หน่วยกิต
ผม. 603 การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเมือง 3 หน่วยกิต
ผม. 604 สถิติประยุกต์เพื่อการวางแผน 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ผม. 605 ปฏิบัติการบูรณาการการวางแผน 6 หน่วยกิต
ผม. 606 วิธีการวิจัยในการวางแผน 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก 1 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

ผม. 607 การฝึกงานการวางแผน 0 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ผม. 708 ประเด็นร่วมสมัยในการวางแผนพัฒนาเมือง 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาบังคับเลือก 1 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก  2 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ผม. 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (ผังเมือง) 48 หน่วยกิต