กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาโท
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online - เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน - วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
- รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
(ชื่อย่อ): วท. ม. (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ปรัชญาของหลักสูตร

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณในการลงทุนสูง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน มักเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน เพราะมักมุ่งเน้นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเป็นหลัก และมักดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งขาดความสามารถเชิงบูรณาการในการคิดเชื่อมโยง และขาดความเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาในหลายมิติ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาพวิกฤติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองจึงจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถสูงในการสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้วยความเข้าใจการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน จนสามารถช่วยนำพาการพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบทที่มีการแข่งขันสูงในยุคโลกา-ภิวัตน์ หลักสูตรนี้จะดำเนินการศึกษาวิจัยด้วยวิถีแห่งสหวิทยาการตามปรัชญาแรกเริ่มของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ถือเป็นทางเลือกสำหรับการ แก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในอนาคต

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการจัดทำโครงการ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องขอบเขตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม อีกทั้งยังเป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัยเพื่อสนับสนุนวิทยาการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

วัตถุประสงค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงกายภาพและสภาพแวดล้อม ควบคู่กับความสามารถด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างบูรณาการ ตามหลักปรัชญาสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  มีความเข้าใจการแก้ปัญหาในหลายมิติ และช่วยนำพาโครงการให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ด้วยมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
  4. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกมีความรู้ความสามารถตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง งานบริหารจัดการทรัพย์สินอาคาร ตลอดจนงานตรวจสอบและบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคาร
  5. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยนักวิจัยและนักศึกษาที่จะมาร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ดังกล่าวออกไปในวงกว้าง จากการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับสถานการณ์ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โครงสร้าง

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา                  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               39           หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาบางเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร               
แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1)        หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม)  3 หน่วยกิต
2)        หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
3)        หมวดวิชาเลือก   12 หน่วยกิต
4)        วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
1)        หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    3 หน่วยกิต
2)        หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต
3)        หมวดวิชาเลือก   18 หน่วยกิต
4)        การค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2549 ข้อ 3 ว่าด้วยขอบเขตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในเชิงสถาปัตยกรรม และสนับสนุนวิทยาการด้านการพัฒนาอสังสหาริมทรัพย์ให้กับสังคมไทย

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่มีความสนใจและต้องการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ หรือผู้ต้องการเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นความทันสมัยในการบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่

ตอบ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต การผังเมืองบัณฑิต ภูมิสถาปัตกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา สำรวจ สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล เป็นต้น) เป็นวิชาหลัก มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการสถาปัตยกรรม หรือการจัดการด้านวิศวกรรม หรือการจัดการทรัพยากรอาคาร หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัดประกอบการพิจารณาทั้งนี้คุณสมบัติอื่นๆนอกจากที่ประกาศให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร

หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่น การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานโครงการ และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

หรือ หากไม่ได้จบการศึกษาในสาขาข้างต้น ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัดประกอบการพิจารณาทั้งนี้คุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากที่ประกาศให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักจัดการการเงินและประเมินทรัพย์สิน นักจัดการงานก่อสร้าง นักจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ นักบริหารธุรกิจการตลาดหรือการเงิน รวมทั้งสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ

ชวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

พส. 501 พื้นฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต

แผน กแบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

พส. 651 หลักการและแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 652 กฎหมายและภาษีเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส 655 การตลาดเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

พส. 653 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 1 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

พส. XXX วิชาเลือก 3 3 หน่วยกิต
พส. XXX วิชาเลือก 4 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

พส. 654 ระเบียบวิธีวิจัยและการตัดสินใจสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

พส. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผน ข

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

พส. 651 หลักการและแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 652 กฎหมายและภาษีเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส 655 การตลาดเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

พส. 653 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 1 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

พส. XXX วิชาเลือก 3 3 หน่วยกิต
พส. XXX วิชาเลือก 4 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

พส. 654 ระเบียบวิธีวิจัยและการตัดสินใจสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 700 ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

พส.XXX วิชาเลือก 5 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 6 3 หน่วยกิต
********* สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 2 และ 3 (ช่วงเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม)
รวม 6 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาโท
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online - เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน - วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
- รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
(ชื่อย่อ): วท. ม. (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ปรัชญาของหลักสูตร

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณในการลงทุนสูง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน มักเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน เพราะมักมุ่งเน้นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเป็นหลัก และมักดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งขาดความสามารถเชิงบูรณาการในการคิดเชื่อมโยง และขาดความเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาในหลายมิติ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาพวิกฤติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองจึงจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถสูงในการสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้วยความเข้าใจการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน จนสามารถช่วยนำพาการพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบทที่มีการแข่งขันสูงในยุคโลกา-ภิวัตน์ หลักสูตรนี้จะดำเนินการศึกษาวิจัยด้วยวิถีแห่งสหวิทยาการตามปรัชญาแรกเริ่มของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ถือเป็นทางเลือกสำหรับการ แก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในอนาคต

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการจัดทำโครงการ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องขอบเขตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม อีกทั้งยังเป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัยเพื่อสนับสนุนวิทยาการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

วัตถุประสงค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงกายภาพและสภาพแวดล้อม ควบคู่กับความสามารถด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างบูรณาการ ตามหลักปรัชญาสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  มีความเข้าใจการแก้ปัญหาในหลายมิติ และช่วยนำพาโครงการให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ด้วยมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
  4. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกมีความรู้ความสามารถตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง งานบริหารจัดการทรัพย์สินอาคาร ตลอดจนงานตรวจสอบและบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคาร
  5. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยนักวิจัยและนักศึกษาที่จะมาร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ดังกล่าวออกไปในวงกว้าง จากการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับสถานการณ์ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โครงสร้าง

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา                  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               39           หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาบางเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร               
แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1)        หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม)  3 หน่วยกิต
2)        หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
3)        หมวดวิชาเลือก   12 หน่วยกิต
4)        วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
1)        หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    3 หน่วยกิต
2)        หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต
3)        หมวดวิชาเลือก   18 หน่วยกิต
4)        การค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2549 ข้อ 3 ว่าด้วยขอบเขตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในเชิงสถาปัตยกรรม และสนับสนุนวิทยาการด้านการพัฒนาอสังสหาริมทรัพย์ให้กับสังคมไทย

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่มีความสนใจและต้องการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ หรือผู้ต้องการเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นความทันสมัยในการบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่

ตอบ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต การผังเมืองบัณฑิต ภูมิสถาปัตกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา สำรวจ สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล เป็นต้น) เป็นวิชาหลัก มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการสถาปัตยกรรม หรือการจัดการด้านวิศวกรรม หรือการจัดการทรัพยากรอาคาร หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัดประกอบการพิจารณาทั้งนี้คุณสมบัติอื่นๆนอกจากที่ประกาศให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร

หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่น การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานโครงการ และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

หรือ หากไม่ได้จบการศึกษาในสาขาข้างต้น ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัดประกอบการพิจารณาทั้งนี้คุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากที่ประกาศให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักจัดการการเงินและประเมินทรัพย์สิน นักจัดการงานก่อสร้าง นักจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ นักบริหารธุรกิจการตลาดหรือการเงิน รวมทั้งสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ

ชวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

พส. 501 พื้นฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต

แผน กแบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

พส. 651 หลักการและแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 652 กฎหมายและภาษีเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส 655 การตลาดเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

พส. 653 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 1 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

พส. XXX วิชาเลือก 3 3 หน่วยกิต
พส. XXX วิชาเลือก 4 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

พส. 654 ระเบียบวิธีวิจัยและการตัดสินใจสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

พส. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผน ข

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

พส. 651 หลักการและแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 652 กฎหมายและภาษีเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส 655 การตลาดเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

พส. 653 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 1 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

พส. XXX วิชาเลือก 3 3 หน่วยกิต
พส. XXX วิชาเลือก 4 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

พส. 654 ระเบียบวิธีวิจัยและการตัดสินใจสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
พส. 700 ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

พส.XXX วิชาเลือก 5 3 หน่วยกิต
พส.XXX วิชาเลือก 6 3 หน่วยกิต
********* สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 2 และ 3 (ช่วงเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม)
รวม 6 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต