กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาโท
สถาปัตยกรรมภายใน

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 – วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ทาง www.tds.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ: หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
ประเภทไฟล์: PDF

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Recommendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Interior Architecture Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม สถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ สน.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Interior Architecture
ชื่อย่อ M.I.A.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่ใช้ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 1.5 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในให้กับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถสูงในการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในชั้นสูง เพื่อให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ที่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
 2. มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ของวงการวิชาชีพและสถาบันวิชาการ จุดประกายให้บัณฑิตเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 3. มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพและ/หรือวิชาการ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจรรโลงวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

โครงสร้าง

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2
(Research in Design)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจกระบวนการทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะทำวิทยานิพนธ์จากงานวิจัยตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเพื่อจบการศึกษา

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ข
(Research-Based Design)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจการพัฒนาทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยมาสนับสนุนกระบวนการออกแบบและผลงานออกแบบ นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะทำการค้นคว้าอิสระ เพื่อนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
 3. การค้นคว้าอิสระ 9 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ หลักสูตร ป.โท นี้สนับสนุนและมุ่งเน้นความสำคัญของ การทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขา ให้มีความหลากหลาย ชัดเจน และแสดงถึงความสำคัญของงานวิจัยต่องานออกแบบมากขึ้น

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ เหมาะสมกับผู้มีความสนใจในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ไม่จำกัดเพียงแค่การออกแบบเท่านั้น แต่มีความสนใจในการเรียนรู้ความรู้เฉพาะทาง และขยายองค์ความรู้ของสาขาโดยใช้หลักการทำวิจัย

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ ผู้สนใจหลักสูตรนี้ควรจบการศึกษาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ เกิดความต้องการบุคลากรในสาขางานสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีองค์ความรู้ทั้งในเชิงบูรณาการ และมีความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอย่างถ่องแท้ ดังนั้น หลักสูตร ป.โท จะช่วยเปิดโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่บัณฑิต ที่จะไม่ถูกจำกัดเพียงแค่การเป็นสถาปนิกภายใน แต่ยังขยายไปถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาเฉพาะ เช่น แสงสว่างภายใน หรือ โอกาสในสาขาวิชาการ เช่น อาจารย์ หรือ นักวิจัย

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2
(Research in Design)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจกระบวนการทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะทำวิทยานิพนธ์จากงานวิจัยตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเพื่อจบการศึกษา


ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

สน. 601(IA 601) การวิจัยทางสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น / Introduction to Research in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 602(IA 602) สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน / Seminar in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 603(IA 603) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพื้นฐานการวิจัย 1 / Research-Based Interior Architectural Design Studio 1 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

สน. 604(IA 604) ระเบียบวิธีวิจัยในงานสถาปัตยกรรมภายใน / Research Methods in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 605(IA 605) การออกแบบ-วิจัยทางสถาปัตยกรรมภายใน / Interior Architectural Design-Research 3 หน่วยกิต
สน. 606(IA 606) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อความยั่งยืน / Interior Architectural Design for Sustainability 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

สน. 607(IA 607) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพื้นฐานการวิจัย 2 / Research-Based Interior Architectural Design Studio 2 (Travelling Studio) 3 หน่วยกิต
สน. 800(IA 800) วิทยานิพนธ์ / Thesis 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

สน. 800(IA 800) วิทยานิพนธ์ / Thesis 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ข
(Research-Based Design)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจการพัฒนาทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยมาสนับสนุนกระบวนการออกแบบและผลงานออกแบบ นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะทำการค้นคว้าอิสระ เพื่อนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน


ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

สน. 601(IA 601) การวิจัยทางสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น / Introduction to Research in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 602(IA 602) สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน / Seminar in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 603(IA 603) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพื้นฐานการวิจัย 1 / Research-Based Interior Architectural Design Studio 1 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

สน. 604(IA 604) ระเบียบวิธีวิจัยในงานสถาปัตยกรรมภายใน / Research Methods in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 605(IA 605) การออกแบบ-วิจัยทางสถาปัตยกรรมภายใน / Interior Architectural Design-Research 3 หน่วยกิต
สน. 606(IA 606) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อความยั่งยืน / การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

สน. 607(IA 607) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพื้นฐานการวิจัย 2 / Research-Based Interior Architectural Design Studio 2 (Travelling Studio) 3 หน่วยกิต
สน. 700(IA 700) การค้นคว้าอิสระ 1 / Independent Study 1 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

สน. 701(IA 701) การค้นคว้าอิสระ 2 / Independent Study 2 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาโท
สถาปัตยกรรมภายใน

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 – วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ทาง www.tds.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ: หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
ประเภทไฟล์: PDF

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Recommendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Interior Architecture Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม สถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ สน.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Interior Architecture
ชื่อย่อ M.I.A.

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่ใช้ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 1.5 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในให้กับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถสูงในการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในชั้นสูง เพื่อให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ที่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
 2. มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ของวงการวิชาชีพและสถาบันวิชาการ จุดประกายให้บัณฑิตเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 3. มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพและ/หรือวิชาการ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจรรโลงวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

โครงสร้าง

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2
(Research in Design)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจกระบวนการทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะทำวิทยานิพนธ์จากงานวิจัยตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเพื่อจบการศึกษา

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ข
(Research-Based Design)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจการพัฒนาทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยมาสนับสนุนกระบวนการออกแบบและผลงานออกแบบ นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะทำการค้นคว้าอิสระ เพื่อนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
 2. วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
 3. การค้นคว้าอิสระ 9 หน่วยกิต

 4. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ หลักสูตร ป.โท นี้สนับสนุนและมุ่งเน้นความสำคัญของ การทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขา ให้มีความหลากหลาย ชัดเจน และแสดงถึงความสำคัญของงานวิจัยต่องานออกแบบมากขึ้น

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ เหมาะสมกับผู้มีความสนใจในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ไม่จำกัดเพียงแค่การออกแบบเท่านั้น แต่มีความสนใจในการเรียนรู้ความรู้เฉพาะทาง และขยายองค์ความรู้ของสาขาโดยใช้หลักการทำวิจัย

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ ผู้สนใจหลักสูตรนี้ควรจบการศึกษาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ เกิดความต้องการบุคลากรในสาขางานสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีองค์ความรู้ทั้งในเชิงบูรณาการ และมีความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอย่างถ่องแท้ ดังนั้น หลักสูตร ป.โท จะช่วยเปิดโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่บัณฑิต ที่จะไม่ถูกจำกัดเพียงแค่การเป็นสถาปนิกภายใน แต่ยังขยายไปถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาเฉพาะ เช่น แสงสว่างภายใน หรือ โอกาสในสาขาวิชาการ เช่น อาจารย์ หรือ นักวิจัย

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2
(Research in Design)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจกระบวนการทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะทำวิทยานิพนธ์จากงานวิจัยตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเพื่อจบการศึกษา


ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

สน. 601(IA 601) การวิจัยทางสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น / Introduction to Research in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 602(IA 602) สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน / Seminar in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 603(IA 603) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพื้นฐานการวิจัย 1 / Research-Based Interior Architectural Design Studio 1 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

สน. 604(IA 604) ระเบียบวิธีวิจัยในงานสถาปัตยกรรมภายใน / Research Methods in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 605(IA 605) การออกแบบ-วิจัยทางสถาปัตยกรรมภายใน / Interior Architectural Design-Research 3 หน่วยกิต
สน. 606(IA 606) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อความยั่งยืน / Interior Architectural Design for Sustainability 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

สน. 607(IA 607) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพื้นฐานการวิจัย 2 / Research-Based Interior Architectural Design Studio 2 (Travelling Studio) 3 หน่วยกิต
สน. 800(IA 800) วิทยานิพนธ์ / Thesis 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

สน. 800(IA 800) วิทยานิพนธ์ / Thesis 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ข
(Research-Based Design)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจการพัฒนาทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยมาสนับสนุนกระบวนการออกแบบและผลงานออกแบบ นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะทำการค้นคว้าอิสระ เพื่อนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน


ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

สน. 601(IA 601) การวิจัยทางสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น / Introduction to Research in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 602(IA 602) สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน / Seminar in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 603(IA 603) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพื้นฐานการวิจัย 1 / Research-Based Interior Architectural Design Studio 1 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

สน. 604(IA 604) ระเบียบวิธีวิจัยในงานสถาปัตยกรรมภายใน / Research Methods in Interior Architecture 3 หน่วยกิต
สน. 605(IA 605) การออกแบบ-วิจัยทางสถาปัตยกรรมภายใน / Interior Architectural Design-Research 3 หน่วยกิต
สน. 606(IA 606) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อความยั่งยืน / การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

สน. 607(IA 607) การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบนพื้นฐานการวิจัย 2 / Research-Based Interior Architectural Design Studio 2 (Travelling Studio) 3 หน่วยกิต
สน. 700(IA 700) การค้นคว้าอิสระ 1 / Independent Study 1 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

สน. 701(IA 701) การค้นคว้าอิสระ 2 / Independent Study 2 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก/Elective 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต