กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาโท
สถาปัตยกรรม

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online - เปิดระบบ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน - ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 – วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- รับชาระเงินตามเวลาทาการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2560 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทาง www.tds.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
วันเปิดภาคการศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ประเภทไฟล์: PDF

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Recommendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อย่อ): สถ. ม.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เน้นความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพและทางสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ให้ปริญญาวิชาชีพแรกทางสถาปัตยกรรมที่มีระบบการศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อเข้าสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิต ที่ต่างมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 3. ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
 4. ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาชีพและสถาบันวิชาการ จุดประกายให้บัณฑิตเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

โครงสร้าง

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 15 หน่วยกิต   
  • วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 9 หน่วยกิต   
  • วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 6 หน่วยกิจ
 3. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 5. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เน้นความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพและทางสังคม

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาเกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลักและมีผลของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้กำหนดไว้

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ เป็นหลักสูตรที่ให้ปริญญาวิชาชีพแรกทางสถาปัตยกรรมที่มีระบบการศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล ในกลุ่มวิชาเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มวิชาทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาคาร กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

กลุ่มวิชาทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 651 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 652 สัมมนาสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
สถ. 691 การบริหารจัดการโครงการสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 611 การออกแบบ-วิจัยสถาปัตยกรรม 1 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 661 การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
สถ. 653 โครงร่างวิจัยและการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 612 การออกแบบ-วิจัยสถาปัตยกรรม 2 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถ. 662 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 711 การออกแบบ-วิจัยสถาปัตยกรรม 3 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 48 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาคาร


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 651 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 652 สัมมนาสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
สถ. 691 การบริหารจัดการโครงการสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 643 ทฤษฎีขั้นสูงทางเทคโนโลยีอาคาร 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 661 การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
สถ. 653 โครงร่างวิจัยและการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 641 การออกแบบ-วิจัยเทคโนโลยีอาคาร 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถ. 662 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 642 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 48 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 651 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 652 สัมมนาสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
สถ. 691 การบริหารจัดการโครงการสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 681 ทฤษฎีขั้นสูงในกระบวนการทางคอมพิวเตอร์เชิงสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 661 การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
สถ. 653 โครงร่างวิจัยและการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 682 การออกแบบและวิจัยเชิงคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถ. 662 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 781 การเขียนโปรแกรมจำลองสภาพการณ์ทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 48 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 651 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 652 สัมมนาสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
สถ. 691 การบริหารจัดการโครงการสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 692 การพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 661 การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
สถ. 653 โครงร่างวิจัยและการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 694 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับการพัฒนาโครงการด้านสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถ. 662 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 793 การวิจัยในการจัดการงานสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 48 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาโท
สถาปัตยกรรม

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online - เปิดระบบ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน - ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 – วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
- รับชาระเงินตามเวลาทาการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2560 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทาง www.tds.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
วันเปิดภาคการศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ประเภทไฟล์: PDF

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Recommendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อย่อ): สถ. ม.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เน้นความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพและทางสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ให้ปริญญาวิชาชีพแรกทางสถาปัตยกรรมที่มีระบบการศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อเข้าสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิต ที่ต่างมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 3. ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
 4. ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาชีพและสถาบันวิชาการ จุดประกายให้บัณฑิตเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

โครงสร้าง

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้

 1. วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 15 หน่วยกิต   
  • วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 9 หน่วยกิต   
  • วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 6 หน่วยกิจ
 3. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 5. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เน้นความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพและทางสังคม

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาเกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลักและมีผลของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้กำหนดไว้

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ เป็นหลักสูตรที่ให้ปริญญาวิชาชีพแรกทางสถาปัตยกรรมที่มีระบบการศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล ในกลุ่มวิชาเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มวิชาทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาคาร กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประเภทไฟล์: PDF

กลุ่มวิชาทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 651 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 652 สัมมนาสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
สถ. 691 การบริหารจัดการโครงการสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 611 การออกแบบ-วิจัยสถาปัตยกรรม 1 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 661 การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
สถ. 653 โครงร่างวิจัยและการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 612 การออกแบบ-วิจัยสถาปัตยกรรม 2 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถ. 662 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 711 การออกแบบ-วิจัยสถาปัตยกรรม 3 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 48 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาคาร


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 651 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 652 สัมมนาสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
สถ. 691 การบริหารจัดการโครงการสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 643 ทฤษฎีขั้นสูงทางเทคโนโลยีอาคาร 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 661 การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
สถ. 653 โครงร่างวิจัยและการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 641 การออกแบบ-วิจัยเทคโนโลยีอาคาร 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถ. 662 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 642 สัมมนาเทคโนโลยีอาคาร 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 48 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 651 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 652 สัมมนาสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
สถ. 691 การบริหารจัดการโครงการสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 681 ทฤษฎีขั้นสูงในกระบวนการทางคอมพิวเตอร์เชิงสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 661 การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
สถ. 653 โครงร่างวิจัยและการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 682 การออกแบบและวิจัยเชิงคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถ. 662 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 781 การเขียนโปรแกรมจำลองสภาพการณ์ทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 48 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 651 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 652 สัมมนาสถาปัตยกรรมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
สถ. 691 การบริหารจัดการโครงการสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
สถ. 692 การพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 661 การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
สถ. 653 โครงร่างวิจัยและการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 694 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับการพัฒนาโครงการด้านสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถ. 662 การฝึกงานสถาปัตยกรรม 0 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
สถ. 793 การวิจัยในการจัดการงานสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

สถ. 800 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตหลักสูตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 48 หน่วยกิต