กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
หลักสูตร | ปริญญาเอก
สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online - เปิดระบบ วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน - วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
- รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ทาง www.tds.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา วประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แผนการศึกษา แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
 3. ต้องมีความรู้ด้านการวิจัย และเคยผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์มาแล้ว หรือมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในการเลือกแผนการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

แผนการศึกษา แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมืองการออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ

แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. มีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ (เกณฑ์กำหนดว่า มีผลการเรียนดีมาก)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
ประเภทไฟล์: PDF

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Recommendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)
(ชื่อย่อ): ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการพร้อมศักยภาพการวิจัยระดับสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้งทางกว้าง เชิงบูรณาการและทางลึกเฉพาะสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับสากล สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และปรัชญาของการอุดมศึกษา เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการพัฒนาวิชาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมถึงเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ต่อสังคม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง โดยมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างอิสระ มีความสามารถในวางแผนและดำเนินงานวิจัยจนแล้วเสร็จ และผลิตผลงานวิจัยที่มีความเป็นต้นแบบที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง และนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ซึ่ง ได้แก่ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. ผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเชิงกว้างและเชิงลึกในสาขาวิชาที่สนใจ และสามารถบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1
(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

 1. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา (สผ.801)

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1
(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
 3. วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิ

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2
(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
 3. วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
 4. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

สผ. 801 สัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 1
(*ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
(AP 801 Seminar on Integrated Built Environment 1)
สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

สผ. 801 สัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 1 3 หน่วยกิต
(AP 801 Seminar on Integrated Built Environment 1)
สผ. 802 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
(AP 802 Research Methods in Built Environment)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

XX XXX วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

สผ. 900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 900 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

สผ. 900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 900 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

สผ. 900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 900 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

สผ. 900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 900 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

สผ. 801 สัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 1 3 หน่วยกิต
(AP 801 Seminar on Integrated Built Environment 1)
สผ. 802 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
(AP 802 Research Methods in Built Environment)
XX XXX วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

สผ. 803 สัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 2 3 หน่วยกิต
(AP 803 Seminar on Integrated Built Environment 2)
XX XXX วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
หลักสูตร | ปริญญาเอก
สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

วันสมัคร online - เปิดระบบ วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น.
วันชำระเงิน - วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
- รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร
เกณฑ์การพิจารณา สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทาง www.tds.tu.ac.th
สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ทาง www.tds.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกาศให้ทราบอีกครั้ง
วันเปิดภาคการศึกษา วประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แผนการศึกษา แบบ 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตย- กรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภา-มหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
 2. ต้องมีความรู้ด้านการวิจัย และเคยผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์มาแล้ว หรือมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในการเลือกแผนการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะ- กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

แผนการศึกษา แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตย- กรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่ง สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
ประเภทไฟล์: PDF

ชื่อ: แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Recommendation Form)
ประเภทไฟล์: PDF


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 02-986-9605-6 ต่อ 3034
Website www.tds.tu.ac.th Email info@ap.tu.ac.th
Facebook www.facebook.com/aptu.community

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)
(ชื่อย่อ): ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการพร้อมศักยภาพการวิจัยระดับสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้งทางกว้าง เชิงบูรณาการและทางลึกเฉพาะสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับสากล สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และปรัชญาของการอุดมศึกษา เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการพัฒนาวิชาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมถึงเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ต่อสังคม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง โดยมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างอิสระ มีความสามารถในวางแผนและดำเนินงานวิจัยจนแล้วเสร็จ และผลิตผลงานวิจัยที่มีความเป็นต้นแบบที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง และนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ซึ่ง ได้แก่ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. ผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเชิงกว้างและเชิงลึกในสาขาวิชาที่สนใจ และสามารถบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1
(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

 1. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1 วิชา (สผ.801)

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1
(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
 3. วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิ

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2
(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
 3. วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
 4. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

สผ. 801 สัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 1
(*ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
(AP 801 Seminar on Integrated Built Environment 1)
สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

สผ. 801 สัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 1 3 หน่วยกิต
(AP 801 Seminar on Integrated Built Environment 1)
สผ. 802 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
(AP 802 Research Methods in Built Environment)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

XX XXX วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

สผ. 900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 900 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

สผ. 900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 900 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

สผ. 900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 900 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

สผ. 900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 900 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

สผ. 801 สัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 1 3 หน่วยกิต
(AP 801 Seminar on Integrated Built Environment 1)
สผ. 802 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 หน่วยกิต
(AP 802 Research Methods in Built Environment)
XX XXX วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

สผ. 803 สัมมนาเชิงบูรณาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 2 3 หน่วยกิต
(AP 803 Seminar on Integrated Built Environment 2)
XX XXX วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
XX XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาค 1

สผ. 901 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
(AP 901 Dissertation)
รวม 12 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต