กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ห้องสมุด
ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ

[ สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ ]

เวลาเปิดให้บริการ


วัน เวลา
วันจันทร์ 8.30 – 16.30 น.
วันอังคาร – วันศุกร์ 8.30 – 18.30 น. (เฉพาะเปิดภาคการศึกษา)
วันเสาร์ 9.00 – 17.00 น. (เฉพาะเปิดภาคการศึกษา)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

[ ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ปี พ.ศ.2557 ]

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ในระหว่างปีการศึกษา 2552-2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการบริหาร

 1. งานนโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 6 สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
 2. ดูแลงานการเงินเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑ์ภายในศูนย์ฯ
 3. จัดทำโครงการสรรหาและคัดเลือกซอฟท์แวร์ระบบห้องสมุดเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

ด้านงานเทคนิค

 1. การลงทะเบียนและวิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนนำออกบริการ ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
 3. ดำเนินการติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ระบบห้องสมุดที่พัฒนาโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

ด้านการบริการ

 1. บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล
 2. บริการจองหนังสือประกอบการสอน
 3. บริการตอบคำถามและแนะนำการค้นคว้า
 4. บริการห้องโสตทัศนศึกษา
 5. บริการห้องจัดแสดงวัสดุ (Material Room)
 6. บริการเครื่องสแกนหนังสือและเอกสาร
ห้องสมุด
ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ

[ สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ ]

เวลาเปิดให้บริการ


วัน เวลา
วันจันทร์ 8.30 – 16.30 น.
วันอังคาร – วันศุกร์ 8.30 – 18.30 น. (เฉพาะเปิดภาคการศึกษา)
วันเสาร์ 9.00 – 17.00 น. (เฉพาะเปิดภาคการศึกษา)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

[ ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ปี พ.ศ.2557 ]

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประชาสัมพันธ์ โดยมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ ในศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาไทย (เล่ม) หนังสือภาษาอังกฤษ (เล่ม) รวม (เล่ม)
1. หนังสือ 3,196 3,740 6,936
2. วารสารและนิตยสาร 1,492
(113 ชื่อเรื่อง)
1,119
(51 ชื่อเรื่อง)
2,611
3. วิทยานิพนธ์ 609 18 627
4. สื่อมัลติมีเดีย
(CD-ROM, VDO)
251 156 407
5. แบบก่อสร้าง 26 - 26
6. ตัวอย่างผลงานนักศึกษา (Portfolio) 92 - 92
รวม 5,666 5,033 10,699

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

ในระหว่างปีการศึกษา 2552-2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการบริหาร

 1. งานนโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 6 สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
 2. ดูแลงานการเงินเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑ์ภายในศูนย์ฯ
 3. จัดทำโครงการสรรหาและคัดเลือกซอฟท์แวร์ระบบห้องสมุดเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

ด้านงานเทคนิค

 1. การลงทะเบียนและวิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
 2. การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนนำออกบริการ ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
 3. ดำเนินการติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ระบบห้องสมุดที่พัฒนาโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

ด้านการบริการ

 1. บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล
 2. บริการจองหนังสือประกอบการสอน
 3. บริการตอบคำถามและแนะนำการค้นคว้า
 4. บริการห้องโสตทัศนศึกษา
 5. บริการห้องจัดแสดงวัสดุ (Material Room)
 6. บริการเครื่องสแกนหนังสือและเอกสาร