กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ห้องสมุด
บันทึกการบรรยายพิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดโครงการบรรยายพิเศษ (Lecture Series) ขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยจัดภาคการศึกษาละ 4-8 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักของทางคณะฯ ที่สามารถเปิดโลกทัศน์และแนวคิดที่สามารถต่อยอดออกไปจากในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางความคิดและเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ผ่านประสบการณ์จากสถาปนิกวิชาชีพซึ่งทำให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น

ห้องสมุด
บันทึกการบรรยายพิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดโครงการบรรยายพิเศษ (Lecture Series) ขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยจัดภาคการศึกษาละ 4-8 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักของทางคณะฯ ที่สามารถเปิดโลกทัศน์และแนวคิดที่สามารถต่อยอดออกไปจากในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางความคิดและเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ผ่านประสบการณ์จากสถาปนิกวิชาชีพซึ่งทำให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการประกอบวิชาชีพได้มากขึ้น