กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ศูนย์วิจัย
CIDAR

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย

Center of Innovative Design and Research (CIDAR)
http://www.cidar.tds.tu.ac.th

หนึ่งในหน่วยงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2545 โดยมีปณิธาน และวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ด้วยการค้นคว้า วิจัย สะสม และถ่ายทอดความรู้ตามหลักวิชาการให้แก่ชุมชน และสังคม โดยมีภารกิจ ครอบคลุมงานใน 3 ลักษณะ คือ

 1. งานบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมสัมมนา เสวนา ประชุมวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอนการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและประชาชน
 2. งานวิจัย งานให้คำปรึกษา วิเคราะห์โครงการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่สังคม การริเริ่มจัดทำ โครงการด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในโครงการด้านการพัฒนาเมือง โครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ และ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีอาคาร มีความพร้อมในการจัดทำงานวิจัย ที่มีคุณภาพ และการให้บริการ ศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ และการให้คำปรึกษาต่างๆ
 3. งานออกแบบ ให้บริการงานออกแบบใน 4 ประเภทดังนี้
  • งานสถาปัตยกรรม มุ่งสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีความงามและมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยคณะสถาปนิก และ วิศวกร ที่มีประสบการณ์ร่วมประสานการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอาคารอาคารด้านพลังงาน และ การก่อสร้างสู่เป้าหมาย ในการสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
  • งานออกแบบตกแต่งภายใน นำเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพด้วยการประสานงานออกแบบเข้ากับความรู้ความเข้าใจในงาน โครงสร้าง และงานระบบของอาคารรวมไปถึงการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน และเกิดความปลอดภัย ต่อผู้ใช้สอย เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณลักษณะทางชีวอนามัย
  • งานภูมิสถาปัตยกรรม เน้นการประยุกต์แนวความคิดด้านการออกแบบภูมิทัศน์ให้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถลดอุณหภูมิ รอบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร และสามารถใช้พื้นที่นอกอาคาร ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สบาย อีกทั้งยังคำนึงถึง การสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ และ การปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการผังเมืองที่เหมาะสม
  • งานออกแบบวางผังและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการผสมผสานแนวความคิด ทฤษฎีด้าน การวงผังวางแผน และปัจจัย แวดล้อมในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนา งานออกแบบ งานวางผัง และแผนพัฒนาชุมชนเมือง ที่มี คุณภาพ ได้แก่ การออกแบบและ วางผังพื้นที่เฉพาะ การวางแผนด้านการจราจรและขนส่ง การวางผังโครงการรพัฒนาที่อยู่อาศัย การวางผังพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว การวางผังแม่บทสถานศึกษา การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และ การจัดระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการในเขตเมือง โดยตระหนักถึง คุณภาพชีวิตที่ดี ของประชากร และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เป็นสำคัญ

นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่มีความสมบูรณ์แบบถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ จากการประยุกต์วิทยาการที่ก้าวหน้าโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีองค์ความรู้ใหม่ๆ จาก งานวิจัย และสามารถนำมาประยุกต์ได้อย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นการสอดคล้อง กับปรัชญาการเรียน การสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 3 ศูนย์วิจัย

 1. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการออกแบบและวางผัง
  (Center for Innovative Design Research)
 2. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผังเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  (Center for Innovative Planning and Real Estate Development Research)
 3. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
  (Center for Innovative Built Environment Technology Research)

ติดต่อ

อาจารย์กรกมล ตันติวนิช
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย

คุณปาริฉัตร พิทักษ์เนติกุล
เลขานุการศูนย์นวัตกรรมฯ

โทรศัพท์: 02-986-9605-6 ต่อ 3031
โทรสาร: 02-986-8067

เว็บไซต์: http://www.cidar.tds.tu.ac.th

ศูนย์วิจัย
CIDAR

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย

Center of Innovative Design and Research (CIDAR)
http://www.cidar.tds.tu.ac.th

หนึ่งในหน่วยงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2545 โดยมีปณิธาน และวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ด้วยการค้นคว้า วิจัย สะสม และถ่ายทอดความรู้ตามหลักวิชาการให้แก่ชุมชน และสังคม โดยมีภารกิจ ครอบคลุมงานใน 3 ลักษณะ คือ

 1. งานบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมสัมมนา เสวนา ประชุมวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอนการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและประชาชน
 2. งานวิจัย งานให้คำปรึกษา วิเคราะห์โครงการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่สังคม การริเริ่มจัดทำ โครงการด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในโครงการด้านการพัฒนาเมือง โครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ และ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีอาคาร มีความพร้อมในการจัดทำงานวิจัย ที่มีคุณภาพ และการให้บริการ ศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ และการให้คำปรึกษาต่างๆ
 3. งานออกแบบ ให้บริการงานออกแบบใน 4 ประเภทดังนี้
  • งานสถาปัตยกรรม มุ่งสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีความงามและมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยคณะสถาปนิก และ วิศวกร ที่มีประสบการณ์ร่วมประสานการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอาคารอาคารด้านพลังงาน และ การก่อสร้างสู่เป้าหมาย ในการสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
  • งานออกแบบตกแต่งภายใน นำเสนองานออกแบบที่มีคุณภาพด้วยการประสานงานออกแบบเข้ากับความรู้ความเข้าใจในงาน โครงสร้าง และงานระบบของอาคารรวมไปถึงการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน และเกิดความปลอดภัย ต่อผู้ใช้สอย เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณลักษณะทางชีวอนามัย
  • งานภูมิสถาปัตยกรรม เน้นการประยุกต์แนวความคิดด้านการออกแบบภูมิทัศน์ให้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถลดอุณหภูมิ รอบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร และสามารถใช้พื้นที่นอกอาคาร ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สบาย อีกทั้งยังคำนึงถึง การสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ และ การปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการผังเมืองที่เหมาะสม
  • งานออกแบบวางผังและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการผสมผสานแนวความคิด ทฤษฎีด้าน การวงผังวางแผน และปัจจัย แวดล้อมในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนา งานออกแบบ งานวางผัง และแผนพัฒนาชุมชนเมือง ที่มี คุณภาพ ได้แก่ การออกแบบและ วางผังพื้นที่เฉพาะ การวางแผนด้านการจราจรและขนส่ง การวางผังโครงการรพัฒนาที่อยู่อาศัย การวางผังพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว การวางผังแม่บทสถานศึกษา การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และ การจัดระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการในเขตเมือง โดยตระหนักถึง คุณภาพชีวิตที่ดี ของประชากร และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เป็นสำคัญ

นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่มีความสมบูรณ์แบบถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ จากการประยุกต์วิทยาการที่ก้าวหน้าโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีองค์ความรู้ใหม่ๆ จาก งานวิจัย และสามารถนำมาประยุกต์ได้อย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นการสอดคล้อง กับปรัชญาการเรียน การสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 3 ศูนย์วิจัย

 1. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการออกแบบและวางผัง
  (Center for Innovative Design Research)
 2. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผังเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  (Center for Innovative Planning and Real Estate Development Research)
 3. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
  (Center for Innovative Built Environment Technology Research)

ติดต่อ

อาจารย์กรกมล ตันติวนิช
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย

คุณปาริฉัตร พิทักษ์เนติกุล
เลขานุการศูนย์นวัตกรรมฯ

โทรศัพท์: 02-986-9605-6 ต่อ 3031
โทรสาร: 02-986-8067

เว็บไซต์: http://www.cidar.tds.tu.ac.th