กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
แกลเลอรี่
ประชุมปฏิบัติการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในการให้เข้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการทำให้นักศึกษาได้และเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานใหม่ ๆ จากนักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ไม่ได้มีแต่การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

แกลเลอรี่
ประชุมปฏิบัติการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในการให้เข้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการทำให้นักศึกษาได้และเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานใหม่ ๆ จากนักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ไม่ได้มีแต่การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว