กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
แกลเลอรี่
บรรยากาศวิชาบรรยาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของวิชาบรรยาย และปฏิบัติการ ในส่วนของวิชาบรรยาย บรรยากาศการเรียนการสอนจะเน้นภายในห้องเรียนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการเรียนในภาคทฤษฎี เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ ก่อนจะลงมือเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง

แกลเลอรี่
บรรยากาศวิชาบรรยาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของวิชาบรรยาย และปฏิบัติการ ในส่วนของวิชาบรรยาย บรรยากาศการเรียนการสอนจะเน้นภายในห้องเรียนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการเรียนในภาคทฤษฎี เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ ก่อนจะลงมือเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง