กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
แกลเลอรี่
ทัศนศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เล็งเห็นว่านอกจากการเรียนการสอนในส่วนของวิชาบรรยาย และปฏิบัติการภายในคณะฯ แล้ว นักศึกษาควรมีประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกคณะฯ ด้วย ซึ่งทางคณะฯ มีโครงการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้กับการเรียนได้เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่
ทัศนศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เล็งเห็นว่านอกจากการเรียนการสอนในส่วนของวิชาบรรยาย และปฏิบัติการภายในคณะฯ แล้ว นักศึกษาควรมีประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกคณะฯ ด้วย ซึ่งทางคณะฯ มีโครงการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้กับการเรียนได้เป็นอย่างดี