กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
แกลเลอรี่
นิทรรศการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทั้งภายในคณะฯ และนอกคณะฯ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดนิทรรศการ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาออกสู่สาธารณชน

แกลเลอรี่
นิทรรศการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทั้งภายในคณะฯ และนอกคณะฯ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดนิทรรศการ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาออกสู่สาธารณชน