กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
การรับสมัคร | ปริญญาโท
ปริญญาโท

ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครได้ 2 วิธี คือ

 1. ซื้อใบสมัคร และสมัครสอบด้วยตนเอง

  สามารถซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสมัครสอบด้วยตนเอง โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  2. อัตราค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
   • ใบสมัครชุดละ 150 บาท
   • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
  3. หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องยื่นในวันสมัคร ได้แก่
   • ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนและชัดเจน
   • ผลการสอบภาษาต่างประเทศ (TU-GET, TOEFL, IELTS)
   • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   • รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
   • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 2. สั่งซื้อใบสมัครและสมัครสอบทางไปรษณีย์

  ต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ตามกำหนดการข้างต้น การซื้อใบสมัครและการสมัครสอบ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา ส่งจดหมายเพื่อสั่งซื้อใบสมัคร แจ้งที่อยู่ และหลักสูตรที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่งแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.” สำหรับค่าใบสมัคร ชุดละ 150 บาท (ไม่คิดค่าจัดส่งใบสมัคร) จ่าหน้าซองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “ซื้อใบสมัครหลักสูตร.........” (กรณีที่ออกเช็คที่ต่างจังหวัด ขอให้เปลี่ยนจากแคชเชียร์เช็ค เป็น Draft)
  2. การสมัครสอบทางไปรษณีย์ รับสมัครตามกำหนดการข้างต้น การซื้อใบสมัครและการสมัครสอบ พิจารณาจากวันที่ไปรษณีย์ระบุ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา
   • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อีก 2 รูป
   • ส่งใบสมัคร พร้อมผลการสอบภาษาต่างประเทศ และแคชเชียร์เช็คค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.” จ่าหน้าซองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “สมัครสอบหลักสูตร .......” (กรณีที่ออกเช็คที่ต่างจังหวัด ขอให้เปลี่ยนจากแคชเชียร์เช็ค เป็น Draft)
  3. ในการสมัครสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
  4. ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) จำนวน 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์มหนังสือให้คำรับรองที่กำหนด ตามกำหนดการข้างต้น การซื้อใบสมัคร และสมัครสอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครแต่ละสาขา ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ
 4. ผู้สมัครต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOFEL หรือ IELTS ที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระยะเวลาเกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภา-มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลักและมีผลของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้กำหนดไว้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต หากผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะอยู่ในกลุ่มที่รับเข้าศึกษาต่ออย่างมีเงื่อนไข โดยจะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิศึกษาต่อจนครบตามหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ใช้ผลการสอบประมวลความรู้ (exit examination) แทนการสอบข้อเขียน หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมภายในหรือสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลัก โดยมีผลการศึกษาที่ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือหากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการออกแบบ และสาขาการออกแบบภายในในระดับปริญญาตรี หรือตามที่คณะกรรมการสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในเห็นสมควร โดยมีผลการศึกษาระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านสถาปัตยกรรม-ภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต การผังเมืองบัณฑิต ภูมิสถาปัตกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล) เป็นวิชาหลัก มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการสถาปัตยกรรม หรือการจัดการวิศวกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรม
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานโครงการ และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร โดยมีผลการศึกษา ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต


1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เน้นความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพและทางสังคม

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาเกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลักและมีผลของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้กำหนดไว้

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ เป็นหลักสูตรที่ให้ปริญญาวิชาชีพแรกทางสถาปัตยกรรมที่มีระบบการศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล ในกลุ่มวิชาเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มวิชาทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาคาร กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต


1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ หลักสูตร ป.โท นี้สนับสนุนและมุ่งเน้นความสำคัญของ การทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขา ให้มีความหลากหลาย ชัดเจน และแสดงถึงความสำคัญของงานวิจัยต่องานออกแบบมากขึ้น

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ เหมาะสมกับผู้มีความสนใจในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ไม่จำกัดเพียงแค่การออกแบบเท่านั้น แต่มีความสนใจในการเรียนรู้ความรู้เฉพาะทาง และขยายองค์ความรู้ของสาขาโดยใช้หลักการทำวิจัย

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ ผู้สนใจหลักสูตรนี้ควรจบการศึกษาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ เกิดความต้องการบุคลากรในสาขางานสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีองค์ความรู้ทั้งในเชิงบูรณาการ และมีความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอย่างถ่องแท้ ดังนั้น หลักสูตร ป.โท จะช่วยเปิดโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่บัณฑิต ที่จะไม่ถูกจำกัดเพียงแค่การเป็นสถาปนิกภายใน แต่ยังขยายไปถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาเฉพาะ เช่น แสงสว่างภายใน หรือ โอกาสในสาขาวิชาการ เช่น อาจารย์ หรือ นักวิจัย

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต


1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้า และสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมือง และการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในระดับสากลสู่วงการวิชาการ และวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการ และวิชาชีพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างบูรณาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2549 ข้อ 3 ว่าด้วยขอบเขตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในเชิงสถาปัตยกรรม และสนับสนุนวิทยาการด้านการพัฒนาอสังสหาริมทรัพย์ให้กับสังคมไทย

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่มีความสนใจและต้องการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ หรือผู้ต้องการเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นความทันสมัยในการบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต การผังเมืองบัณฑิตภูมิสถาปัตกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมสาขาวิชาการวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล) เป็นวิชาหลัก มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการ สถาปัตยกรรม หรือการจัดการวิศวกรรม หรืออาชีพที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานโครงการ และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร โดยมีผลการศึกษา ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรม

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักจัดการการเงินและประเมินทรัพย์สิน นักจัดการงานก่อสร้าง นักจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ นักบริหารธุรกิจการตลาดหรือการเงิน รวมทั้งสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ

การรับสมัคร
ปริญญาโท

ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครได้ 2 วิธี คือ

 1. ซื้อใบสมัคร และสมัครสอบด้วยตนเอง

  สามารถซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสมัครสอบด้วยตนเอง โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  2. อัตราค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
   • ใบสมัครชุดละ 150 บาท
   • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
  3. หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องยื่นในวันสมัคร ได้แก่
   • ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนและชัดเจน
   • ผลการสอบภาษาต่างประเทศ (TU-GET, TOEFL, IELTS)
   • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   • รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
   • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 2. สั่งซื้อใบสมัครและสมัครสอบทางไปรษณีย์

  ต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ตามกำหนดการข้างต้น การซื้อใบสมัครและการสมัครสอบ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา ส่งจดหมายเพื่อสั่งซื้อใบสมัคร แจ้งที่อยู่ และหลักสูตรที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่งแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.” สำหรับค่าใบสมัคร ชุดละ 150 บาท (ไม่คิดค่าจัดส่งใบสมัคร) จ่าหน้าซองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “ซื้อใบสมัครหลักสูตร.........” (กรณีที่ออกเช็คที่ต่างจังหวัด ขอให้เปลี่ยนจากแคชเชียร์เช็ค เป็น Draft)
  2. การสมัครสอบทางไปรษณีย์ รับสมัครตามกำหนดการข้างต้น การซื้อใบสมัครและการสมัครสอบ พิจารณาจากวันที่ไปรษณีย์ระบุ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา
   • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อีก 2 รูป
   • ส่งใบสมัคร พร้อมผลการสอบภาษาต่างประเทศ และแคชเชียร์เช็คค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.” จ่าหน้าซองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “สมัครสอบหลักสูตร .......” (กรณีที่ออกเช็คที่ต่างจังหวัด ขอให้เปลี่ยนจากแคชเชียร์เช็ค เป็น Draft)
  3. ในการสมัครสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
  4. ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) จำนวน 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์มหนังสือให้คำรับรองที่กำหนด ตามกำหนดการข้างต้น การซื้อใบสมัคร และสมัครสอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครแต่ละสาขา ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ
 4. ผู้สมัครต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOFEL หรือ IELTS ที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระยะเวลาเกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภา-มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลักและมีผลของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้กำหนดไว้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต หากผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะอยู่ในกลุ่มที่รับเข้าศึกษาต่ออย่างมีเงื่อนไข โดยจะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิศึกษาต่อจนครบตามหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ใช้ผลการสอบประมวลความรู้ (exit examination) แทนการสอบข้อเขียน หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมภายในหรือสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลัก โดยมีผลการศึกษาที่ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือหากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการออกแบบ และสาขาการออกแบบภายในในระดับปริญญาตรี หรือตามที่คณะกรรมการสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในเห็นสมควร โดยมีผลการศึกษาระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านสถาปัตยกรรม-ภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต การผังเมืองบัณฑิต ภูมิสถาปัตกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล) เป็นวิชาหลัก มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการสถาปัตยกรรม หรือการจัดการวิศวกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรม
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานโครงการ และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร โดยมีผลการศึกษา ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต


1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เน้นความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพและทางสังคม

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาเกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลักและมีผลของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้กำหนดไว้

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ เป็นหลักสูตรที่ให้ปริญญาวิชาชีพแรกทางสถาปัตยกรรมที่มีระบบการศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล ในกลุ่มวิชาเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มวิชาทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาคาร กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต


1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ หลักสูตร ป.โท นี้สนับสนุนและมุ่งเน้นความสำคัญของ การทำวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขา ให้มีความหลากหลาย ชัดเจน และแสดงถึงความสำคัญของงานวิจัยต่องานออกแบบมากขึ้น

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ เหมาะสมกับผู้มีความสนใจในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ไม่จำกัดเพียงแค่การออกแบบเท่านั้น แต่มีความสนใจในการเรียนรู้ความรู้เฉพาะทาง และขยายองค์ความรู้ของสาขาโดยใช้หลักการทำวิจัย

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ ผู้สนใจหลักสูตรนี้ควรจบการศึกษาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ เกิดความต้องการบุคลากรในสาขางานสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีองค์ความรู้ทั้งในเชิงบูรณาการ และมีความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอย่างถ่องแท้ ดังนั้น หลักสูตร ป.โท จะช่วยเปิดโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่บัณฑิต ที่จะไม่ถูกจำกัดเพียงแค่การเป็นสถาปนิกภายใน แต่ยังขยายไปถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาเฉพาะ เช่น แสงสว่างภายใน หรือ โอกาสในสาขาวิชาการ เช่น อาจารย์ หรือ นักวิจัย

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต


1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้า และสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมือง และการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักผังเมืองที่มีคุณภาพสูง

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในระดับสากลสู่วงการวิชาการ และวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการ และวิชาชีพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างบูรณาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร
ตอบ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2549 ข้อ 3 ว่าด้วยขอบเขตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในเชิงสถาปัตยกรรม และสนับสนุนวิทยาการด้านการพัฒนาอสังสหาริมทรัพย์ให้กับสังคมไทย

2. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร
ตอบ ผู้ที่มีความสนใจและต้องการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ หรือผู้ต้องการเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นความทันสมัยในการบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3. ต้องจบปริญญาตรีด้านใด หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานก่อนเข้าเรียนหรือไม่
ตอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต การผังเมืองบัณฑิตภูมิสถาปัตกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมสาขาวิชาการวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล) เป็นวิชาหลัก มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการ สถาปัตยกรรม หรือการจัดการวิศวกรรม หรืออาชีพที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานโครงการ และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร โดยมีผลการศึกษา ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรม

4. โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นอย่างไร
ตอบ อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักจัดการการเงินและประเมินทรัพย์สิน นักจัดการงานก่อสร้าง นักจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ นักบริหารธุรกิจการตลาดหรือการเงิน รวมทั้งสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ