กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
การรับสมัคร | ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครได้ 2 วิธี คือ

 1. ซื้อใบสมัคร และสมัครสอบด้วยตนเอง

  สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสมัครสอบด้วยตนเอง โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  2. อัตราค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
   • ใบสมัครชุดละ 500 บาท
   • ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
  3. หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องยื่นในวันสมัคร ได้แก่
   • ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนและชัดเจน
   • ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL สำหรับข้อสอบ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5.5
   • รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
   • หนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) จำนวน 2 ฉบับ
   • เอกสารเค้าโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 หน้า ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารอ้างอิง
 2. สั่งซื้อใบสมัครและสมัครสอบทางไปรษณีย์

  ต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งจดหมายเพื่อสั่งซื้อใบสมัคร แจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนพร้อมทั้งส่งแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.” สำหรับค่าใบสมัคร ชุดละ 500 บาท (คณะฯ ไม่คิดค่าจัดส่งใบสมัคร) ไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “ซื้อใบสมัคร”
  2. การสมัครสอบทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้
   • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อีก 2 รูป
   • ส่งใบสมัคร พร้อมผลการสอบภาษาต่างประเทศ และแคชเชียร์เช็คค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.” จ่าหน้าซองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “สมัครสอบหลักสูตร .......” (กรณีที่ออกเช็คที่ต่างจังหวัด ขอให้เปลี่ยนจากแคชเชียร์เช็ค เป็น Draft)
  3. ในการสมัครสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมี คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
  4. ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) จำนวน 2 ฉบับ
  5. จำนวนรับเข้าศึกษา 5 คน

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

แผนการศึกษา แบบ 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มี คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
 2. ต้องมีความรู้ด้านการวิจัย และเคยผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์มาแล้ว หรือมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในการเลือกแผนการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

แผนการศึกษา แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมืองการออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
การรับสมัคร
ปริญญาเอก

ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครได้ 2 วิธี คือ

 1. ซื้อใบสมัคร และสมัครสอบด้วยตนเอง

  สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสมัครสอบด้วยตนเอง โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  2. อัตราค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบ
   • ใบสมัครชุดละ 500 บาท
   • ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
  3. หลักฐานประกอบการรับสมัครที่ต้องยื่นในวันสมัคร ได้แก่
   • ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนและชัดเจน
   • ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL สำหรับข้อสอบ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5.5
   • รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
   • หนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) จำนวน 2 ฉบับ
   • เอกสารเค้าโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 หน้า ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารอ้างอิง
 2. สั่งซื้อใบสมัครและสมัครสอบทางไปรษณีย์

  ต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งจดหมายเพื่อสั่งซื้อใบสมัคร แจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนพร้อมทั้งส่งแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.” สำหรับค่าใบสมัคร ชุดละ 500 บาท (คณะฯ ไม่คิดค่าจัดส่งใบสมัคร) ไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “ซื้อใบสมัคร”
  2. การสมัครสอบทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้
   • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อีก 2 รูป
   • ส่งใบสมัคร พร้อมผลการสอบภาษาต่างประเทศ และแคชเชียร์เช็คค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.” จ่าหน้าซองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “สมัครสอบหลักสูตร .......” (กรณีที่ออกเช็คที่ต่างจังหวัด ขอให้เปลี่ยนจากแคชเชียร์เช็ค เป็น Draft)
  3. ในการสมัครสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมี คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
  4. ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) จำนวน 2 ฉบับ
  5. จำนวนรับเข้าศึกษา 5 คน

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

แผนการศึกษา แบบ 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มี คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
 2. ต้องมีความรู้ด้านการวิจัย และเคยผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์มาแล้ว หรือมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในการเลือกแผนการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

แผนการศึกษา แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมืองการออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ