กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
การรับสมัคร | ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาวิชาการผังเมือง
 4. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาทั้งหมด 6 วิธี ดังนี้

 1. โครงการสอบตรง

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
  2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 –ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา

  1. คะแนนสอบข้อเขียน
  2. คะแนนสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ

  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการสอบตรง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)

  ดูรายละเอียดวิชาสอบ และกำหนดการสอบที่ เว็บไซต์ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง http://www.cuas.or.th ทั้งนี้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและค่าร้อยละในการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไว้ดังนี้

 3. โครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดีภาคกลาง

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร
  2. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา

  1. คะแนนเฉลี่ย วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) คือ วิชาความถนัดทางด้านจำนวนการใช้ภาษาไทย และการใช้เหตุผล ในช่วงคะแนน 55-64
  2. คะแนนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นผู้สมัครสาขาวิชาการผังเมือง

 4. โครงการนักศึกษาผู้พิการ

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และจะต้องมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือจบปริญญาตรีแล้ว
  4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยตนเองได้ในชีวิตประจำวันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือ พิการทางการได้ยินในระดับที่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา

  1. คะแนนเฉลี่ย วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) คือ วิชาความถนัดทางด้านจำนวนการใช้ภาษาไทย และการใช้เหตุผล ในช่วงคะแนน 55-64
  2. คะแนนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นผู้สมัครสาขาวิชาการผังเมือง

 5. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญเน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก

  1. ใบรับรองความสามารถด้านกีฬา 50 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) 25 คะแนน
  3. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ (SAT) 100 คะแนน
  4. ทดสอบทักษะกีฬา (SAT) 100 คะแนน
  5. การสอบสัมภาษณ์ 25 คะแนน
  6. คะแนนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นผู้สมัครสาขาวิชาการผังเมือง (สามารถใช้คะแนนจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มายื่นได้

 6. โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
  2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมแบบเข้มรอบที่ 2 ตามโครงการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก

  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 10%
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) 20%
  3. ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 35-70%
  4. ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นสูง (A-NET) 0-35%
  5. การสอบสัมภาษณ์ และผลการตรวจร่างกายหรือตรวจสุขภาพจิต
  6. คะแนนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นผู้สมัครสาขาวิชาการผังเมือง (สามารถใช้คะแนนจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มายื่นได้)

1. จบสาขาสถาปัตย์ 4 ปี ได้วุฒิอะไร
ตอบ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

2. วาดรูปไม่เก่งเรียนสถาปัตย์ได้ไหม
ตอบ เรียนได้ เพราะ สถ.มธ. ไม่เน้นการวาดรูปดี หรือวาดรูปสวย แต่เน้นว่าวาดแล้วให้สื่อความหมายให้สามารถเข้าใจได้ ซึ่งการเรียนการสอนในปีแรก จะมีการปรับพื้นฐานทางสถาปัตย์ให้กับนักศึกษาทุกคน

3. สถาปัตยกรรมภายใน ต่างจาก มัณฑนศิลป์ อย่างไร
ตอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคารด้วย นอกเหนือจากการเรียนออกแบบเกี่ยวกับความสวยงามเพียงอย่างเดียว

4. สถาปัตย์ที่นี่มีอินเตอร์ไหม่
ตอบ หลักสูตรนานาชาติของ สถ.มธ. กำหนดเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท ศึกษา 5 ปี 1 เทอม โดยจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2556

5. คณะสถาปัตย์ที่มี่มีสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไหม
ตอบ คณะไม่มีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มีวิชาที่สอนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

6. เรียนสายศิลป์ สามารถสอบที่คณะได้หรือไม่
ตอบ สามารถเรียนได้ เนื่องจากในปัจจุบันคณะได้เปิดกว้างสำหรับนักเรียนทุกสายวิชา ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์

การรับสมัคร
ปริญญาตรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 3. สาขาวิชาการผังเมือง
 4. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาทั้งหมด 6 วิธี ดังนี้

 1. โครงการสอบตรง

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
  2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 –ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา

  1. คะแนนสอบข้อเขียน
  2. คะแนนสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ

  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการสอบตรง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)

  ดูรายละเอียดวิชาสอบ และกำหนดการสอบที่ เว็บไซต์ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง http://www.cuas.or.th ทั้งนี้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและค่าร้อยละในการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไว้ดังนี้

 3. โครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดีภาคกลาง

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร
  2. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา

  1. คะแนนเฉลี่ย วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) คือ วิชาความถนัดทางด้านจำนวนการใช้ภาษาไทย และการใช้เหตุผล ในช่วงคะแนน 55-64
  2. คะแนนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นผู้สมัครสาขาวิชาการผังเมือง

 4. โครงการนักศึกษาผู้พิการ

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และจะต้องมีผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือจบปริญญาตรีแล้ว
  4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยตนเองได้ในชีวิตประจำวันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือ พิการทางการได้ยินในระดับที่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา

  1. คะแนนเฉลี่ย วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) คือ วิชาความถนัดทางด้านจำนวนการใช้ภาษาไทย และการใช้เหตุผล ในช่วงคะแนน 55-64
  2. คะแนนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นผู้สมัครสาขาวิชาการผังเมือง

 5. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญเน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก

  1. ใบรับรองความสามารถด้านกีฬา 50 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) 25 คะแนน
  3. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ (SAT) 100 คะแนน
  4. ทดสอบทักษะกีฬา (SAT) 100 คะแนน
  5. การสอบสัมภาษณ์ 25 คะแนน
  6. คะแนนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นผู้สมัครสาขาวิชาการผังเมือง (สามารถใช้คะแนนจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มายื่นได้

 6. โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
  2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมแบบเข้มรอบที่ 2 ตามโครงการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก

  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 10%
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) 20%
  3. ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 35-70%
  4. ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นสูง (A-NET) 0-35%
  5. การสอบสัมภาษณ์ และผลการตรวจร่างกายหรือตรวจสุขภาพจิต
  6. คะแนนวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นผู้สมัครสาขาวิชาการผังเมือง (สามารถใช้คะแนนจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มายื่นได้)

1. จบสาขาสถาปัตย์ 4 ปี ได้วุฒิอะไร
ตอบ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

2. วาดรูปไม่เก่งเรียนสถาปัตย์ได้ไหม
ตอบ เรียนได้ เพราะ สถ.มธ. ไม่เน้นการวาดรูปดี หรือวาดรูปสวย แต่เน้นว่าวาดแล้วให้สื่อความหมายให้สามารถเข้าใจได้ ซึ่งการเรียนการสอนในปีแรก จะมีการปรับพื้นฐานทางสถาปัตย์ให้กับนักศึกษาทุกคน

3. สถาปัตยกรรมภายใน ต่างจาก มัณฑนศิลป์ อย่างไร
ตอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคารด้วย นอกเหนือจากการเรียนออกแบบเกี่ยวกับความสวยงามเพียงอย่างเดียว

4. สถาปัตย์ที่นี่มีอินเตอร์ไหม
ตอบ หลักสูตรนานาชาติของ สถ.มธ. กำหนดเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท ศึกษา 5 ปี 1 เทอม โดยจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2556

5. คณะสถาปัตย์ที่มี่มีสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไหม
ตอบ คณะไม่มีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มีวิชาที่สอนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

6. เรียนสายศิลป์ สามารถสอบที่คณะได้หรือไม่
ตอบ สามารถเรียนได้ เนื่องจากในปัจจุบันคณะได้เปิดกว้างสำหรับนักเรียนทุกสายวิชา ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์