กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
งานวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานวิชาการที่สอดคล้องกับปรัชญาของการศึกษาสถาปัตยกรรม เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน  สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านการเรียนการสอนเน้นการประสานทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างดังกล่าวได้

เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้มีความเป็นเลิศในคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม-ศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถปรับปรุง  และพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คู่มือที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถนำไปเป็นแม่แบบให้กับสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์ได้

ขอบเขตการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในอนาคต มีความครอบคลุมทุกหน่วยงานในคณะฯ ตามโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ “การจัดการศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่าง ๆ โดยมุ่งส่งเสริมวิชาการ ทำงานสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” และปรัชญาการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ปรากฏในปรัชญาของหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ)

กลไกการประกันคุณภาพ

คณะทำงานฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้อ้างอิงกลไกการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะฯ ซึ่งในการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR: Self Assessment Report) คณะฯ ได้ดำเนินการตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพของแต่ละปีการศึกษา โดยได้ดำเนินตามกลไกการประกันคุณภาพที่ จำแนกได้เป็น 2 ส่วน  ดังนี้

 1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในคณะฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะฯ ได้ดำเนินตามอุดมการณ์-วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพ  และสอดคล้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง  การดำเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายใน  พร้อมทั้งการตรวจสอบและประเมินทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอก  เพื่อประกันว่าคณะฯ ได้ดำเนินการตามอุดมการณ์-วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพ

  หน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
รายชิ่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ

 1. ปีการศึกษา 2559
 2. ปีการศึกษา 2558
 3. ปีการศึกษา 2557
 4. ปีการศึกษา 2556
 5. ปีการศึกษา 2555
 6. ปีการศึกษา 2554
 7. ปีการศึกษา 2553
 8. ปีการศึกษา 2552
 9. ปีการศึกษา 2551
 10. ปีการศึกษา 2550

ผลประเมินคุณภาพการศึกษา

 1. ปีการศึกษา 2558
 2. ปีการศึกษา 2557
 3. ปีการศึกษา 2556
 4. ปีการศึกษา 2555
 5. ปีการศึกษา 2554
 6. ปีการศึกษา 2553
 7. ปีการศึกษา 2552
 8. ปีการศึกษา 2551
 9. ปีการศึกษา 2550
งานวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานวิชาการที่สอดคล้องกับปรัชญาของการศึกษาสถาปัตยกรรม เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน  สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านการเรียนการสอนเน้นการประสานทางวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างดังกล่าวได้

เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้มีความเป็นเลิศในคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม-ศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถปรับปรุง  และพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คู่มือที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถนำไปเป็นแม่แบบให้กับสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์ได้

ขอบเขตการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในอนาคต มีความครอบคลุมทุกหน่วยงานในคณะฯ ตามโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ “การจัดการศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่าง ๆ โดยมุ่งส่งเสริมวิชาการ ทำงานสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” และปรัชญาการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ปรากฏในปรัชญาของหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ)

กลไกการประกันคุณภาพ

คณะทำงานฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้อ้างอิงกลไกการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะฯ ซึ่งในการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR: Self Assessment Report) คณะฯ ได้ดำเนินการตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพของแต่ละปีการศึกษา โดยได้ดำเนินตามกลไกการประกันคุณภาพที่ จำแนกได้เป็น 2 ส่วน  ดังนี้

 1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในคณะฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะฯ ได้ดำเนินตามอุดมการณ์-วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพ  และสอดคล้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง  การดำเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายใน  พร้อมทั้งการตรวจสอบและประเมินทั้งระบบโดยหน่วยงานภายนอก  เพื่อประกันว่าคณะฯ ได้ดำเนินการตามอุดมการณ์-วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพ

  หน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
รายชิ่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ

 1. ปีการศึกษา 2559
 2. ปีการศึกษา 2558
 3. ปีการศึกษา 2557
 4. ปีการศึกษา 2556
 5. ปีการศึกษา 2555
 6. ปีการศึกษา 2554
 7. ปีการศึกษา 2553
 8. ปีการศึกษา 2552
 9. ปีการศึกษา 2551
 10. ปีการศึกษา 2550

ผลประเมินคุณภาพการศึกษา

 1. ปีการศึกษา 2558
 2. ปีการศึกษา 2557
 3. ปีการศึกษา 2556
 4. ปีการศึกษา 2555
 5. ปีการศึกษา 2554
 6. ปีการศึกษา 2553
 7. ปีการศึกษา 2552
 8. ปีการศึกษา 2551
 9. ปีการศึกษา 2550