กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
งานวิชาการ
BERAC

Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC)

Enter site BERAC

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการประชุมวิชาการที่เรียกว่า BERAC หรือ Built Environment Research Associates’ Conference เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ (academic forum) สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

ติดต่อ

คุณพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาวิชาการและวิจัย

คุณจามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์
หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ

โทรศัพท์: 02-986-9605-6 ต่อ 3015 หรือ 3018
เว็บไซต์: Enter site BERAC

งานวิชาการ
BERAC

Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC)

Enter site BERAC

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการประชุมวิชาการที่เรียกว่า BERAC หรือ Built Environment Research Associates’ Conference เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ (academic forum) สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

ติดต่อ

คุณพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาวิชาการและวิจัย

คุณจามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์
หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ

โทรศัพท์: 02-986-9605-6 ต่อ 3015 หรือ 3018
เว็บไซต์: Enter site BERAC