กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
แนะนำคณะ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สร้างทางเลือกในการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียน ร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของคณาจารย์ ผ่านการบริหารจัดการอย่างมีองค์รวม ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก และร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติิ”

พันธกิจ

  1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตที่เป็นเลิศในสังคมยุคใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก รวมทั้งเป็นผู้นำของประชาคมอาเซียน
  2. ความยั่งยืนทางการเงินและงบประมาณ มีดุลยภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน ตามภาระงานที่เหมาะสมของบุคลากร
  3. ความมั่นคงและความสุขของประชาคม บุคลากรมีความมั่นคงในชีวิต มีส่วนร่วม และอยากทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
  4. ความเหมาะสมทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพของอาคารส่งเสริมการทำงานของบุคลากร และการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วม
  5. ความเป็นสถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติ ด้วยผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สร้างทางเลือกในการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียน ร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของคณาจารย์ ผ่านการบริหารจัดการอย่างมีองค์รวม ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก และร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติิ”

พันธกิจ

  1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตที่เป็นเลิศในสังคมยุคใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก รวมทั้งเป็นผู้นำของประชาคมอาเซียน
  2. ความยั่งยืนทางการเงินและงบประมาณ มีดุลยภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน ตามภาระงานที่เหมาะสมของบุคลากร
  3. ความมั่นคงและความสุขของประชาคม บุคลากรมีความมั่นคงในชีวิต มีส่วนร่วม และอยากทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
  4. ความเหมาะสมทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพของอาคารส่งเสริมการทำงานของบุคลากร และการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วม
  5. ความเป็นสถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติ ด้วยผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ