กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา
Instructor Winyu Ardrugsa, Ph.D.

ข้อมูลทั่วไป

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ)

อีเมล์         ardrugsa@ap.tu.ac.th

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master of Science in Architecture (Urbanism, Delf University of Technology, The Netherlands

Doctor of Philosophy (History and Theory), The Architectural Assosiation School of Architecture , London, UK

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 History and Theory in Architecture and Urban Design

Architectural Design and Urban Design

Islamic Architecture and City

Social and Political Dimensions of Architecture and Urban Projects

อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา
Instructor Winyu Ardrugsa, Ph.D.

ข้อมูลทั่วไป

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ)

อีเมล์         ardrugsa@ap.tu.ac.th

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master of Science in Architecture (Urbanism, Delf University of Technology, The Netherlands

Doctor of Philosophy (History and Theory), The Architectural Assosiation School of Architecture , London, UK

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 History and Theory in Architecture and Urban Design

Architectural Design and Urban Design

Islamic Architecture and City

Social and Political Dimensions of Architecture and Urban Projects