กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา
Instructor Winyu Ardrugsa, Ph.D.

ข้อมูลทั่วไป

ตำแหน่ง   อาจารย์

อีเมล์         ardrugsa@ap.tu.ac.th

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master of Science in Architecture (Urbanism, Delf University of Technology, The Netherlands

Doctor of Philosophy (History and Theory), The Architectural Assosiation School of Architecture , London, UK

ผลงานวิจัย

 • Modern Mosque / Modern Muslim: The Foundation of Islamic Centre of Thailand by Paichit Pongpunluk, 13rd International Conference on Thai Studies, Chiang Mai University, 15-18 July 2017 
 • Hybrid Canal-Rail Connectivity: Linking Bangkok’s Canals Networks to Mass Rapid Transit Lines (Co-Researcher: Urban Design Part), supported by the Rockefeller Foundation, 2014-2015
 • Modern Thai Architecture under Globalization and Localization (Co-Researcher), The research project “The Creation of Modern Thai Architectural Identity”, supported by the Thailand Research Fund, 2013-2015
 • Bangkok Muslims: Social Otherness and Territorial Conceptions, 12th International Conference on Thai Studies, University of Sydney,   22-24 April 2014 
 • ‘Stranger’/ ‘Home-Land’: Muslim Practice and Spatial Negotiation in Contemporary Bangkok, PhD Dissertation, Architectural Association School of Architecture, London, 2012
 • The Prayer and the Metropolis: Spatial Negotiations and Subject Formations of Muslims in Bangkok, conference Space, Movement and Place in Southeast Asia, University of California, Berkeley , 2-3 April 2010

ผลงานเผยแพร่

 Academic Paper:

‘Public’ Prayer Rooms of Contemporary Bangkok, Nakhara Journal of Environmental Design and Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Vol.12, October 2016
 
‘Mount Sumeru’ and the New Thai Parliament House: The ‘State of Exception’as a Paradigm of Architectural Practices [in Thai], Najua Journal: History of Architecture and Thai Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Vol.10, 2013
 
Other Writings:
 
-What Lies Beneath: Tirpitz Museum, Art4d Magazine, October 2017
-Every Step Count: Tenri Station Plaza, Art4d Magazine, August 2017
-Two Sides of A Coin: The Feuerle Collection, Art4d Magazine, February 2017
-Central Festival Eastville, ASA Magazine, January 2017
-Interviewing Wolf D. Prix, ASA Magazine, November 2016
-What’s Moving: Salerno Maritime Terminal, ASA Magazine, June 2016
-River’s Reflections: Seminar on the 14-kilometer Riverfront Project, Art4d Magazine,   September 2015
-Change Better: Creativity and the City, Art4d Magazine, May 2015
-Private Collection: Pro-Space Home/Office, Art4d Magazine, April 2015
-Interviewing Pei Zhu, Art4d Magazine, August 2014
-ASA Forum 2014: Decentering Architecture, ASA Magazine, May-June 2014
-Utopia Bangkok: Visionary Urban Projects, Art4d Magazine, May 2014
-Interviewing Patrik Schumacher, Art4d Magazine, December 2013 – January 2014
-Architect’13: Shifting and Porous Borders, ASA Magazine, May-June 2013
-Back to the Road: AL_A’s Winning Proposal for V&A Exhibition Road, Art4d Magazine,   May 2011
-Content, OMA/AMO’s Exhibition Report, Art4d Magazine, October 2004
-Close to the Future, Asymptote Exhibition Report, Art4d Magazine, March 2004
-Rotterdam 1st Architectural Biennale Report, Art4d Magazine, October 2003
 
 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

Teaching Experience:
 
Lecturer in Urban Design, Aug. 2014 - Present
Lecturer in Architecture, Mar. 2013 - Present 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 
 
Guest Lecturer and Master Degree Thesis Committee, Jan. 2014 - Present
Guest Studio Instructor, Jun. 2005 - Feb. 2006
Faculty of Architecture, Silpakorn University
 
Course Coordination:
 
Urban Design and Development International Program
UD201 – History of World Urbanism
UD212 – Theory and Concept in Urban Design
UD223 – Urban Design and Development Studio: Urban Intervention
UD224 – Urban Design and Development Studio: Infill Development
UD225 – Trail of Urbanism
Architecture Program
AR104 – English for Architecture
AR313 – Architectural Theory and Concept II
 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

Professional Experience:
 
Architect
 
-Nice Day Villa Apartment (completed), Phuttha-Bucha, Bangkok, 2017
-Inner Cities: A venue of Cities on the Move 6 Exhibition (co-designer),(completed), Bangkok,1999
Architect & Urban Designer, Interdesign Co., Ltd.
-Al Ghantoot Real Estate Development Master Plan (invited competition), U.A.E. 2006
-Airport City: Real Estate Development Master Plan in Suvarnabhumi Airport (commissioned study), Bangkok, Thailand, 2005
 
Architect, Ajaphol Dusitnanond Architect & Associates Co., Ltd.
-Assumption 2013 Building (completed), Assumption College, Bangkok, 2000-2002
-Housing for Elderly Nun and Priest (building permission), Sacred Heart Convent School, Bangkok, 2002
-Bank of Thailand (competition proposal), Bangkok, 2001

รางวัล

 • Winner, Al Ghantoot Real Estate Development Master Plan, Invited Competition, U.A.E., (with Interdesign Co., Ltd.), 2006
 • Finalist, New Spirit in Thai Architecture?\\\' Architectural Design Competition organized by The Association of Siamese Architects, Thailand, 2006
 • Third Prize Award, Art @ Difference Space: Difference Design Awards, competition organised by Thai Ceramic Co., Ltd., Thailand, 2005
 • Special Mention Award, Tha-Chang Revitalization; Pier & Plaza, competition organised by the Association of Siamese Architects and Siam White Cement Co., Ltd., 2005
 • Second Prize Award, \\\'Bangkok Art & Culture Centre Logo\\\', Graphic Design Competition organized by Bangkok Metropolitan Administration (BMA), 2005
 • Dissertation’s Honor Certificate, Research and Design of Space of Consumption and Consumption of Space in Siam Square awarded by the Faculty of Architecture, Delft University of Technology, 2004
 • Citation Award, A House for Healthy Heart, competition organised by the Association of Siamese Architects and the Ministry of Public Health, Thailand, 2001
 • Second Prize Award, \\\'Energy Conservation Sun Screen\\\', Architectural Design Competition organized by the National Energy Policy Office, Thailand, 2000
 • Excellent Award, Sathorn 2000, competition organised by the Association of Siamese Architects and the French Embassy, Thailand, 1999
 • Certificate for Contributions toward University and Society, Silpakorn University, Thailand, 1998

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

-History and Theory in Architecture and Urban Design

-Architectural Design and Urban Design

-Islamic Architecture and City

-Social and Political Dimensions of Architecture and Urban Projects

อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา
Instructor Winyu Ardrugsa, Ph.D.

ข้อมูลทั่วไป

ตำแหน่ง   อาจารย์

อีเมล์         ardrugsa@ap.tu.ac.th

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master of Science in Architecture (Urbanism, Delf University of Technology, The Netherlands

Doctor of Philosophy (History and Theory), The Architectural Assosiation School of Architecture , London, UK

ผลงานวิจัย

 • Modern Mosque / Modern Muslim: The Foundation of Islamic Centre of Thailand by Paichit Pongpunluk, 13rd International Conference on Thai Studies, Chiang Mai University, 15-18 July 2017 
 • Hybrid Canal-Rail Connectivity: Linking Bangkok’s Canals Networks to Mass Rapid Transit Lines (Co-Researcher: Urban Design Part), supported by the Rockefeller Foundation, 2014-2015
 • Modern Thai Architecture under Globalization and Localization (Co-Researcher), The research project “The Creation of Modern Thai Architectural Identity”, supported by the Thailand Research Fund, 2013-2015
 • Bangkok Muslims: Social Otherness and Territorial Conceptions, 12th International Conference on Thai Studies, University of Sydney,   22-24 April 2014 
 • ‘Stranger’/ ‘Home-Land’: Muslim Practice and Spatial Negotiation in Contemporary Bangkok, PhD Dissertation, Architectural Association School of Architecture, London, 2012
 • The Prayer and the Metropolis: Spatial Negotiations and Subject Formations of Muslims in Bangkok, conference Space, Movement and Place in Southeast Asia, University of California, Berkeley , 2-3 April 2010

ผลงานเผยแพร่

 Academic Paper:

‘Public’ Prayer Rooms of Contemporary Bangkok, Nakhara Journal of Environmental Design and Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Vol.12, October 2016
 
‘Mount Sumeru’ and the New Thai Parliament House: The ‘State of Exception’as a Paradigm of Architectural Practices [in Thai], Najua Journal: History of Architecture and Thai Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Vol.10, 2013
 
Other Writings:
 
-What Lies Beneath: Tirpitz Museum, Art4d Magazine, October 2017
-Every Step Count: Tenri Station Plaza, Art4d Magazine, August 2017
-Two Sides of A Coin: The Feuerle Collection, Art4d Magazine, February 2017
-Central Festival Eastville, ASA Magazine, January 2017
-Interviewing Wolf D. Prix, ASA Magazine, November 2016
-What’s Moving: Salerno Maritime Terminal, ASA Magazine, June 2016
-River’s Reflections: Seminar on the 14-kilometer Riverfront Project, Art4d Magazine,   September 2015
-Change Better: Creativity and the City, Art4d Magazine, May 2015
-Private Collection: Pro-Space Home/Office, Art4d Magazine, April 2015
-Interviewing Pei Zhu, Art4d Magazine, August 2014
-ASA Forum 2014: Decentering Architecture, ASA Magazine, May-June 2014
-Utopia Bangkok: Visionary Urban Projects, Art4d Magazine, May 2014
-Interviewing Patrik Schumacher, Art4d Magazine, December 2013 – January 2014
-Architect’13: Shifting and Porous Borders, ASA Magazine, May-June 2013
-Back to the Road: AL_A’s Winning Proposal for V&A Exhibition Road, Art4d Magazine,   May 2011
-Content, OMA/AMO’s Exhibition Report, Art4d Magazine, October 2004
-Close to the Future, Asymptote Exhibition Report, Art4d Magazine, March 2004
-Rotterdam 1st Architectural Biennale Report, Art4d Magazine, October 2003
 
 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

Teaching Experience:
 
Lecturer in Urban Design, Aug. 2014 - Present
Lecturer in Architecture, Mar. 2013 - Present 
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 
 
Guest Lecturer and Master Degree Thesis Committee, Jan. 2014 - Present
Guest Studio Instructor, Jun. 2005 - Feb. 2006
Faculty of Architecture, Silpakorn University
 
Course Coordination:
 
Urban Design and Development International Program
UD201 – History of World Urbanism
UD212 – Theory and Concept in Urban Design
UD223 – Urban Design and Development Studio: Urban Intervention
UD224 – Urban Design and Development Studio: Infill Development
UD225 – Trail of Urbanism
Architecture Program
AR104 – English for Architecture
AR313 – Architectural Theory and Concept II
 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

Professional Experience:
 
Architect
 
-Nice Day Villa Apartment (completed), Phuttha-Bucha, Bangkok, 2017
-Inner Cities: A venue of Cities on the Move 6 Exhibition (co-designer),(completed), Bangkok,1999
Architect & Urban Designer, Interdesign Co., Ltd.
-Al Ghantoot Real Estate Development Master Plan (invited competition), U.A.E. 2006
-Airport City: Real Estate Development Master Plan in Suvarnabhumi Airport (commissioned study), Bangkok, Thailand, 2005
 
Architect, Ajaphol Dusitnanond Architect & Associates Co., Ltd.
-Assumption 2013 Building (completed), Assumption College, Bangkok, 2000-2002
-Housing for Elderly Nun and Priest (building permission), Sacred Heart Convent School, Bangkok, 2002
-Bank of Thailand (competition proposal), Bangkok, 2001

รางวัล

 • Winner, Al Ghantoot Real Estate Development Master Plan, Invited Competition, U.A.E., (with Interdesign Co., Ltd.), 2006
 • Finalist, New Spirit in Thai Architecture?\\\' Architectural Design Competition organized by The Association of Siamese Architects, Thailand, 2006
 • Third Prize Award, Art @ Difference Space: Difference Design Awards, competition organised by Thai Ceramic Co., Ltd., Thailand, 2005
 • Special Mention Award, Tha-Chang Revitalization; Pier & Plaza, competition organised by the Association of Siamese Architects and Siam White Cement Co., Ltd., 2005
 • Second Prize Award, \\\'Bangkok Art & Culture Centre Logo\\\', Graphic Design Competition organized by Bangkok Metropolitan Administration (BMA), 2005
 • Dissertation’s Honor Certificate, Research and Design of Space of Consumption and Consumption of Space in Siam Square awarded by the Faculty of Architecture, Delft University of Technology, 2004
 • Citation Award, A House for Healthy Heart, competition organised by the Association of Siamese Architects and the Ministry of Public Health, Thailand, 2001
 • Second Prize Award, \\\'Energy Conservation Sun Screen\\\', Architectural Design Competition organized by the National Energy Policy Office, Thailand, 2000
 • Excellent Award, Sathorn 2000, competition organised by the Association of Siamese Architects and the French Embassy, Thailand, 1999
 • Certificate for Contributions toward University and Society, Silpakorn University, Thailand, 1998

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

-History and Theory in Architecture and Urban Design

-Architectural Design and Urban Design

-Islamic Architecture and City

-Social and Political Dimensions of Architecture and Urban Projects