กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
อาจารย์จารุณี พิมลเสถียร
Instructor Jarunee Pimonsathean

ข้อมูลทั่วไป

Instructor Jarunee  Pimonsathean
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์: jaepim@windowslive.com

การศึกษา

  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมหลัก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
  • Master of Science (Urban Planning, Land and Housing Development), Asian Institute of Technology, Thailand (1993)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • การวางแผนอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Planning)
  • การสื่อสารในการวางแผน (Communications in Planning)
  • ระบบการวางแผน: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (Planning Systems: Theory and Practice)
อาจารย์จารุณี พิมลเสถียร
Instructor Jarunee Pimonsathean

ข้อมูลทั่วไป

Instructor Jarunee  Pimonsathean
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์: jaepim@windowslive.com

การศึกษา

  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมหลัก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
  • Master of Science (Urban Planning, Land and Housing Development), Asian Institute of Technology, Thailand (1993)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • การวางแผนอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Planning)
  • การสื่อสารในการวางแผน (Communications in Planning)
  • ระบบการวางแผน: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (Planning Systems: Theory and Practice)