กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
แนะนำคณะ
อาคารสถานที่

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น และชั้นลอยอีก 1 ชั้น พร้อมดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,000 ตารางเมตร ก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการผังเมือง และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในการสนับสนุนบูรณาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งสถาปนิก นักผังเมือง และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พันธุ์ใหม่ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางด้านการผังเมือง สถาปัตยกรรม และการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารดังนี้

ชั้นที่ 1

พื้นที่ใช้สอย 1,995 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง
 2. ห้องกิจกรรมนักศึกษา
 3. ส่วนบริการอาหารและบริการทั่วไป
 4. ห้องเครื่องงานระบบต่าง ๆ
 5. ลานอเนกประสงค์

ลานอเนกประสงค์

ชั้นที่ 2

พื้นที่ใช้สอย 3,450 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้อง Auditorium ขนาด 318 ที่นั่ง
 2. ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
 3. ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ
 4. ห้องจัดนิทรรศการผลงานดีเด่น Hall of Fame
 5. ส่วนจัดนิทรรศการวัสดุก่อสร้าง
 6. ส่วนกิจกรรมทั่วไป
 7. ส่วนกิจกรรมนักศึกษา

ห้อง Auditorium


ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ


ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้นลอย

พื้นที่ใช้สอย 716 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
 2. ห้องโสตทัศนศึกษา
 3. ห้องวัสดุ
 4. ศูนย์เครือข่ายเพื่อการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)

ศูนย์เครือข่ายเพื่อการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)

ชั้นที่ 3

พื้นที่ใช้สอย 2,497 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม
 2. ห้องปฏิบัติการผังเมือง
 3. ห้องปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม
 4. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมภายใน
 5. ห้องคอมพิวเตอร์
 6. ห้องบรรยาย
 7. ห้องสัมมนา
 8. สำนักงานคณบดีและคณะผู้บริหาร
 9. ห้องงานบุคคลและพัฒนาองค์กร
 10. สำนักงานบริหารและธุรการ

ห้องสัมมนา

ชั้นที่ 4

พื้นที่ใช้สอย 2,583 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม
 2. ห้องปฏิบัติการผังเมือง
 3. ห้องปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม
 4. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมภายใน
 5. ห้องบรรยาย
 6. ห้องสัมมนา
 7. ห้องพักอาจารย์
 8. ห้องตรวจผลงานออกแบบ/ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย

ชั้นที่ 5

พื้นที่ใช้สอย 2,540 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม
 2. ห้องปฏิบัติการผังเมือง
 3. ห้องปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม
 4. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมภายใน
 5. ห้องบรรยาย
 6. ห้องสัมมนา
 7. ห้องพักอาจารย์
 8. ห้องตรวจผลงานออกแบบ/ห้องบรรยาย

ห้องปฏิบัติการ

ชั้นที่ 6

พื้นที่ใช้สอย 2,404 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการวิจัย
 2. ห้องศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย
 3. ห้องบรรยาย/ห้องบรรยายขนาด 120 ที่นั่ง
 4. ห้องสัมมนา
 5. ห้องตรวจผลงานออกแบบ/บรรยาย
 6. ห้องทดลองและวิจัยด้านพลังงานและแสงสว่าง

ชั้นดาดฟ้า

พื้นที่ใช้สอย 475 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติธรรม
 2. ห้องเครื่องระบบต่าง ๆ
 3. บริเวณทดลองและวิจัยด้านพลังงาน
 4. ห้องประชุม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้จัดสร้างห้องประชุมสัมมนา ห้องประชุมใหญ่ TCC Land Auditorium และศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ไว้สำหรับจัดประชุมและบริการทางวิชาการสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้

ห้องประชุมใหญ่ TCC LAND Auditorium

ห้องประชุมใหญ่ TCC LAND Auditorium (ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี) มีขนาดความจุ 318 ที่นั่ง ภายในประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างครบครัน ตลอดจนระบบแสงและเสียงที่ทันสมัย พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบแสงและเสียง เพื่อรองรับการประชุมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ

ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ

ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ (ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท แทนเดม อาร์คิเทคส์ (2001) จำกัด) จัดสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการให้บริการทางด้านวิชาการ โดยจัดให้มีหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

ห้องประชุมและสัมมนา

ห้องประชุมและสัมมนา ขนาด 41 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง จัดสร้างขึ้นเพื่อจัดประชุมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ

พื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของคณะฯ

ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 ลานสนามหญ้าบริเวณทิศตะวันตก และพื้นที่จัดเลี้ยงชั้น 2 ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่าง ๆ

แนะนำคณะ
อาคารสถานที่

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น และชั้นลอยอีก 1 ชั้น พร้อมดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,000 ตารางเมตร ก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการผังเมือง และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในการสนับสนุนบูรณาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งสถาปนิก นักผังเมือง และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พันธุ์ใหม่ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางด้านการผังเมือง สถาปัตยกรรม และการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารดังนี้

ชั้นที่ 1

พื้นที่ใช้สอย 1,995 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง
 2. ห้องกิจกรรมนักศึกษา
 3. ส่วนบริการอาหารและบริการทั่วไป
 4. ห้องเครื่องงานระบบต่าง ๆ
 5. ลานอเนกประสงค์

ลานอเนกประสงค์

ชั้นที่ 2

พื้นที่ใช้สอย 3,450 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้อง Auditorium ขนาด 318 ที่นั่ง
 2. ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
 3. ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ
 4. ห้องจัดนิทรรศการผลงานดีเด่น Hall of Fame
 5. ส่วนจัดนิทรรศการวัสดุก่อสร้าง
 6. ส่วนกิจกรรมทั่วไป
 7. ส่วนกิจกรรมนักศึกษา

ห้อง Auditorium


ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ


ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้นลอย

พื้นที่ใช้สอย 716 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
 2. ห้องโสตทัศนศึกษา
 3. ห้องวัสดุ
 4. ศูนย์เครือข่ายเพื่อการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)

ศูนย์เครือข่ายเพื่อการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)

ชั้นที่ 3

พื้นที่ใช้สอย 2,497 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม
 2. ห้องปฏิบัติการผังเมือง
 3. ห้องปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม
 4. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมภายใน
 5. ห้องคอมพิวเตอร์
 6. ห้องบรรยาย
 7. ห้องสัมมนา
 8. สำนักงานคณบดีและคณะผู้บริหาร
 9. ห้องงานบุคคลและพัฒนาองค์กร
 10. สำนักงานบริหารและธุรการ

ห้องสัมมนา

ชั้นที่ 4

พื้นที่ใช้สอย 2,583 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม
 2. ห้องปฏิบัติการผังเมือง
 3. ห้องปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม
 4. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมภายใน
 5. ห้องบรรยาย
 6. ห้องสัมมนา
 7. ห้องพักอาจารย์
 8. ห้องตรวจผลงานออกแบบ/ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย

ชั้นที่ 5

พื้นที่ใช้สอย 2,540 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม
 2. ห้องปฏิบัติการผังเมือง
 3. ห้องปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม
 4. ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมภายใน
 5. ห้องบรรยาย
 6. ห้องสัมมนา
 7. ห้องพักอาจารย์
 8. ห้องตรวจผลงานออกแบบ/ห้องบรรยาย

ห้องปฏิบัติการ

ชั้นที่ 6

พื้นที่ใช้สอย 2,404 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการวิจัย
 2. ห้องศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย
 3. ห้องบรรยาย/ห้องบรรยายขนาด 120 ที่นั่ง
 4. ห้องสัมมนา
 5. ห้องตรวจผลงานออกแบบ/บรรยาย
 6. ห้องทดลองและวิจัยด้านพลังงานและแสงสว่าง

ชั้นดาดฟ้า

พื้นที่ใช้สอย 475 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติธรรม
 2. ห้องเครื่องระบบต่าง ๆ
 3. บริเวณทดลองและวิจัยด้านพลังงาน
 4. ห้องประชุม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้จัดสร้างห้องประชุมสัมมนา ห้องประชุมใหญ่ TCC Land Auditorium และศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ไว้สำหรับจัดประชุมและบริการทางวิชาการสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้

ห้องประชุมใหญ่ TCC LAND Auditorium

ห้องประชุมใหญ่ TCC LAND Auditorium (ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี) มีขนาดความจุ 318 ที่นั่ง ภายในประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างครบครัน ตลอดจนระบบแสงและเสียงที่ทันสมัย พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบแสงและเสียง เพื่อรองรับการประชุมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ

ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ

ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ (ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท แทนเดม อาร์คิเทคส์ (2001) จำกัด) จัดสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการให้บริการทางด้านวิชาการ โดยจัดให้มีหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

ห้องประชุมและสัมมนา

ห้องประชุมและสัมมนา ขนาด 41 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง จัดสร้างขึ้นเพื่อจัดประชุมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ

พื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของคณะฯ

ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 ลานสนามหญ้าบริเวณทิศตะวันตก และพื้นที่จัดเลี้ยงชั้น 2 ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่าง ๆ